މެމްބަރުން

އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ 03 ވަނަ ދައުރަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުން

ޙައްވާ ސަމީޙާ

ކައުންސިލް ނާއިބް ރައީސް

03 ޖޫން 2017 ން –

ތަލާލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ކައުންސިލް ރައީސް

03 ޖޫން 2017 ން –

ނައުޝާދު އަޙްމަދު

ކައުންސިލް މެމްބަރ

03 ޖޫން 2017 ން –

ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ

ކައުންސިލް މެމްބަރ

03 ޖޫން 2017 ން –

ޒައިދު ޢަލީ

ކައުންސިލް މެމްބަރ

03 ޖޫން 2017 ން –

އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ 02 ވަނަ ދައުރުގައި މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

މުހައްމަދު ނައުރީފް

ކައުންސިލް ނާއިބް ރައީސް

2013 ން 2016

ނާޒްނީން ޔޫސުފް

ކައުންސިލް ރައީސް

2013 ން 2016

މުހައްމަދު ރާމިޒް

ކައުންސިލް މެމްބަރ

2013 ން 2016

ނައުޝާދު އަޙްމަދު

ކައުންސިލް މެމްބަރ

2013 ން 2016

މުހައްމަދު ރިޟާ

ކައުންސިލް މެމްބަރ

2013 ން 2016

އަހްމަދު އަފްސަލް

ކައުންސިލް މެމްބަރ

2013 ން 2016