ބ.އޭދަފުށި/ޖަންބުމާގެއާގެ އަލްޙާފިޘް މުޙަންމަދު މުސްތަފާ (11 އަހަރު) ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް ޙާފިޘްގެ ސަނަދު ހާސިލްކޮށް ފައިވާތީ، އާއި 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ޙިފްޠުކޮށް އޭދަފުށީގައި ތަރާވީޙް ނަމާދުކޮށްފައިވާތީ، އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދެއްވާ ހާނދާނީ ފިލާ،ސެޓްފިކެޓް އަދި ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން.

...