ނިންމުންތައް

 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (14 ޑިސެމްބަރ 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (7 ޑިސެމްބަރ 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (23 ނޮވެމްބަރ 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 20 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (16 ނޮވެމްބަރ 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 19 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (9 ނޮވެމްބަރ 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 18 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (25 އޮކްޓޯބަރ 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (19 އޮކްޓޯބަރ 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (12 އޮކްޓޯބަރ 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (5 އޮކްޓޯބަރ 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (20 ސެޕްޓެމްބަރ 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (31 އޯގަސްޓް 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (23 އޯގަސްޓް 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (17 އޯގަސްޓް 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 8 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (10 އޯގަސްޓް 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (3 އޯގަސްޓް 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (20 ޖުލައި 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (6 ޖުލައި 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (21 ޖޫން 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (14 ޖޫން 2017)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (7 ޖޫން 2017)