ނިންމުންތައް

 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 47 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (21 ޖޫން 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 46 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (14 ޖޫން 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 45 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (7 ޖޫން 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 44 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (31 މެއި 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 43 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (10 މެއި 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 42 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (3 މެއި 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 41 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (26 އެޕްރީލް 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 40 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (19 އެޕްރީލް 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 39 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (12 އެޕްރީލް 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 38 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (5 އެޕްރީލް 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 37 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (22 މާރިޗް 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 36 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (16 މާރިޗް 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 35 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (8 މާރިޗް 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 34 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (28 ފެބްރުއަރީ 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 33 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (15 ފެބްރުއަރީ 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 32 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (8 ފެބްރުއަރީ 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 31 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (31 ޖެނުއަރީ 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 30 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (25 ޖެނުއަރީ 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 29 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (19 ޖެނުއަރީ 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 28 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (11 ޖެނުއަރީ 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 27 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (4 ޖެނުއަރީ 2018)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 25 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން (20 ޑިސެމްބަރ 2017)