ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގެ ވައުދުގައި އޭދަފުށި ސަރުކާރު މުއައްސަސާ ތަކުގެ ވެރިން އަދި މުވައްޒަފުން ސޮއި ކުރައްވައިފި

ޤައުމީ އެންޓި ކަރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެންޓި ކަރަޕްޝަން ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގެ ވައުދުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޭދަފުށީގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިގެން ދިޔައީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މި ވައުދުގައި...