އިއުލާން

 • 2016/63 މަސްޖިދުލް ޔޫސުފް މިސްކިތް ބޭރު ފެންޑާ ހިޔާކުރުން (27 ސެޕްޓެމްބަރ 2016)
 • 2016/62 ކޯސްތަކަކާގުޅޭ (26 ސެޕްޓެމްބަރ 2016)
 • 2016/61 ކުނި ނަގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (20 ސެޕްޓެމްބަރ 2016)
 • 2016/60 1.5 ޓަނު ޕިކަޕެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް (20 ސެޕްޓެމްބަރ 2016)
 • 2016/59 އޭދަފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރަހާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (20 ސެޕްޓެމްބަރ 2016)
 • 2016/58 ބާއިންޖީނުގެ ޑިޒައިން ކުރުން (20 ސެޕްޓެމްބަރ 2016)
 • 2016/56 ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރިގޮތާއިބެހޭ ސަރވޭ 2016 (24 އޯގަސްޓް 2016)
 • 2016/55 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު (24 އޯގަސްޓް 2016)
 • 2016/54 މަލްޓިޕާޕަސް އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ފާރެއް ރޭނުމާއިބެހޭ (11 އޯގަސްޓް 2016)
 • 2016/53 އިރުމަތީ ހުރަސްތޮށީގެ ކެޕިންގ ބީމް ޕްރޮޖެކްޓް (11 އޯގަސްޓް 2016)
 • 2016/52 އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން (28 ޖުލައި 2016)
 • 2016/51 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު (13 ޖުލައި 2016)
 • 2016/50 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު (13 ޖުލައި 2016)
 • 2016/49 ބާއިންޖީނުގެ ޑިޒައިން ކުރުން (4 ޖުލައި 2016)
 • 2016/48 މަލްޓިޕާރޕަސް އިމާރާތުގެ ހޮޓާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުން (4 ޖުލައި 2016)
 • 2016/47 ރަސްމީ ފާލަން މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެހޭ (30 ޖޫން 2016)
 • 2016/46 ނެޓް ބޯޅަ، ވޮލީ ބޯލް އަަދި ބަށި ކޯޓް އެޅުމާއި ބެހޭ (30 ޖޫން 2016)
 • 2016/45 ވަޒިފާގެ ފުރުސަތު (30 ޖޫން 2016)
 • 2016/44 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު (30 ޖޫން 2016)
 • 2016/43 ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭ (16 ޖޫން 2016)
 • 2016/41 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންގެ ގޮތުގައި ނަންނޯޓް ކުރުމާއިބެހޭ (8 ޖޫން 2016)
 • 2016/40 ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއިބެހޭ (7 ޖޫން 2016)