މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ރައުންޑްގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް އޭދަފުށީ ޓީމު ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރައިފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ރައުންޑްގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް އޭދަފުށީ ޓީމު ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރައިފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގައި ވާދަކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ހިމެނޭ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޅޭއިރު މި ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ ށ....