މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި 08 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 13.00 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރިއަށްދިޔައެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ ކައުންސިލް އަލަށް އިންތިޚާބުވުމާއި...