ޗައިނާގެ ޒިއާންޖީ ކޮލެޖް އޮފް ފޮރިން ސްޓަޑީޒްއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެމިނާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ތޮލާލުއަބްދުއްރަހްމާން ޗައިނާއަށް ފުރައިފި

ޗައިނާގެ ޒިއާންޖީ ކޮލެޖް އޮފް ފޮރިން ސްޓަޑީޒްއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެމިނާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ތޮލާލުއަބްދުއްރަހްމާން ޗައިނާއަށް ފުރައިފި

ޗައިނާގެ ޒިއާންޖީ ކޮލެޖް އޮފް ފޮރިން ސްޓަޑީޒްއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެމިނާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ތޮލާލު އަބްދުއްރަހްމާން ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. ސެމިނާ އޮން މެނޭޖްމަންޓް ކެޕޭސިޓީ ފޯ ލޯކަލް ކައުންސިލްސް” ގެ...
ބ.އޭދަފުށި/ޖަންބުމާގެއާގެ އަލްޙާފިޘް މުޙަންމަދު މުސްތަފާ (11 އަހަރު) ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް ޙާފިޘްގެ ސަނަދު ހާސިލްކޮށް ފައިވާތީ، އާއި 1438  ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ޙިފްޠުކޮށް އޭދަފުށީގައި ތަރާވީޙް ނަމާދުކޮށްފައިވާތީ، އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދެއްވާ ހާނދާނީ ފިލާ،ސެޓްފިކެޓް އަދި ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން.

ބ.އޭދަފުށި/ޖަންބުމާގެއާގެ އަލްޙާފިޘް މުޙަންމަދު މުސްތަފާ (11 އަހަރު) ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް ޙާފިޘްގެ ސަނަދު ހާސިލްކޮށް ފައިވާތީ، އާއި 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ޙިފްޠުކޮށް އޭދަފުށީގައި ތަރާވީޙް ނަމާދުކޮށްފައިވާތީ، އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދެއްވާ ހާނދާނީ ފިލާ،ސެޓްފިކެޓް އަދި ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން.

...