އިއުލާން

 • 2020/04 އޭދަފުށީ ހިއްކިބިމުން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ (12 ޖެނުއަރީ 2020)
 • އޭދަފުށީ ހިއްކިބިމުން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ (24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019)
 • 2016/72 ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލަށް ކުދިންވެއްދުމާއި ބެހޭ (24 ޑިސެމްބަރ 2016)
 • 2016/82 ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު ގެ ގޮފިތަކުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާބެހޭ (19 ޑިސެމްބަރ 2016)
 • 2016/81 ބ.އޭދަފުށި ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް އަށް އަލަށް ވަންނަ ކުދިންނަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމް ވިއްކުމާބެހޭ (19 ޑިސެމްބަރ 2016)
 • 2016/80 ވަޒީފާ ފުރުސަތު (15 ޑިސެމްބަރ 2016)
 • 2016/79 ބ.އޭދަފުށި މައިނާގެ މަގުމަތީގައި އޮތް ކާރު ގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއިބެހޭ (13 ޑިސެމްބަރ 2016)
 • 2016/78 ފެރީ ޓާރމިނަލް ހިޔާ ކުރުމާއިބެހޭ (7 ޑިސެމްބަރ 2016)
 • 2016/77 ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލްގައި މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒެއް ތަރައްޤީކުރުމާއިބެހޭ (7 ޑިސެމްބަރ 2016)
 • 2016/76 މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީން މިސްކިތުގެ ސީލިންގ މަރާމާތު ކުރުމާއިބެހޭ (6 ޑިސެމްބަރ 2016)
 • 2016/74 ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމާއި ބެހޭ (24 ނޮވެމްބަރ 2016)
 • އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 41 ވަނަ ނިންމުން (23 ނޮވެމްބަރ 2016)
 • 2016/73 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު (7 ނޮވެމްބަރ 2016)
 • 2016/72 ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލަށް ކުދިން ވެއްދުމާއިބެހޭ (24 އޮކްޓޯބަރ 2016)
 • 2016/71 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު (20 އޮކްޓޯބަރ 2016)
 • 2016/70 ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (18 އޮކްޓޯބަރ 2016)
 • 2016/69 މަސްޖިދުލްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީން މިސްކިތުގެ ސީލިންގ މަރާމާތު ކުރުމާއިބެހޭ (12 އޮކްޓޯބަރ 2016)
 • 2016/68 1.5 ޓަނު ފިކަޕެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (12 އޮކްޓޯބަރ 2016)
 • 2016/67 ކުނި ނަގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (11 އޮކްޓޯބަރ 2016)
 • 2016/66 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު (10 އޮކްޓޯބަރ 2016)
 • 2016/65 ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ (9 އޮކްޓޯބަރ 2016)
 • 2016/64 މަލްޓިޕަރޕަސް އިމާރާތުގެ ލައިބްރަރީބައި އެއަރކޯން ކުރުމާއި ބެހޭ (4 އޮކްޓޯބަރ 2016)