މުހިއްމު އޮފީސްތައް

ސަރުކާރުގެ މުހިއްމު އޮފީސްތައް

✍️ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
✍️ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
✍️ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
✍️ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
✍️ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
✍️ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
✍️ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
✍️ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
✍️ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
✍️ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
✍️ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
✍️ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
✍️ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
✍️ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް
✍️ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
✍️ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
✍️ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
✍️ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ
✍️ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
✍️ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
✍️ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
✍️ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން
✍️ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް
✍️ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
✍️ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
✍️ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
✍️ ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް