އޭދަފުށީ ހިއްކި ސަރައްދުގައި  ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

އޭދަފުށީ ހިއްކި ސަރައްދުގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަހާއި ދިމާކޮށް އޭދަފުށީ ހިއްކި ޞަރަޙައްދު ފެހިކުރުމުގެ ގޮތުން 300 އަށްވުރެ ގިނަ ގަސް  އިންދައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރިސޯޓްތަކާިއި އޭދަފުށީގެ ހުރިހާ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކަކަށް ދައުވަތުދެއްވިއެވެ. މި...